dijous, 28 de maig de 2009

AJUTS AL LLOGUER

Fins al 30 de juny hi ha temps per demanar les Ajudes al Lloguer Just de la Generalitat, aquestes ajudes són incompatibles amb la Renda Bàsica d’Emancipació i són per a joves de 22 a 35 anys que estiguin de lloguer.

Les ajudes es demanen a través de les Borses Joves d’Habitatge, en el cas del Garraf està al Consell Comarcal del Garraf


AJUTS AL LLOGUER JUST

QUÈ ÉS?
El lloguer just és l'import màxim que hauria de satisfer el llogater. Aquest import es calcula tenint en compte els ingressos de la unitat familiar, la zona geogràfica on hi ha el pis de lloguer i el preu del lloguer. La quantia de l'ajut és la diferència entre el preu del lloguer i el lloguer just, sense superar en cap cas un màxim de 240 € mensuals i un mínim de 20 € mensuals, quan el resultat dels càlculs que determinen la subvenció sigui inferior a aquesta quantia.

COM ES CALCULA?
S'han de multiplicar els ingressos anuals bruts de la unitat de convivència pels següents coeficients: Una persona sola per 1, 2 membre per 0,93, 3 membres per 0,83, 4 membres per 0,77 i 5 membres o més per 0,70.
Si els ingressos acreditats no superen 1 vegada l'IPREM*, el Lloguer Just és el 20% del que resulti del primer càlcul. Si els ingressos acreditats estan entre 1 i 2,5 vegades l'IPREM*, el lloguer just és el 30% del que resulti del primer càlcul.
*IPREM 2009 en €: Vilanova i la Geltrú (1) 9.318,40 (2) 9.606.60 (3) 10.019,78 (4) 10.589.09 (5 o +) 11.226,99

REQUISITS:
− Ser jove de fins a 35 anys d’edat
− La renda del lloguer sigui com a mínim 90 € al mes.
− La unitat de convivència tingui uns ingressos anuals ponderats no superiors a 2,5
vegades l’IPREM*, segons les zones geogràfiques vigents
− Els ingressos mínims anuals de la unitat de convivència siguin de 5.500 €.
− No tenir relació de parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat amb
l’arrendatari.

ON ES POT DEMANAR?
La sol·licitud està oberta fins al 30 de juny i s’ha de fer mitjançant una borsa d’habitatge:

BORSA JOVE D’HABITATGE DEL GARRAF
Pl. Beatriu de Claramunt, 7
Tel. 93 810 04 00
Horari: de dilluns a divendres, de 10h a 13h i dijous de 16:30h a 18:30h.

QUINA DOCUMENTACIÓ ES POT PRESENTAR?
− Cal presentar la sol·licitud segons el model oficial.
− Original i fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar.
− Original i fotocòpia del contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant.
− Original i fotocòpia de tots els rebuts del lloguer de l'any pagats fins a la data.
− Certificat de convivència que acrediti el domicili d'empadronament de la persona
sol·licitant i de les persones que conviuen a l'habitatge.
− Justificant dels ingressos del / la sol·licitant i dels membres que formen la unitat de
convivència: Informe de la vida laboral del/de la sol·licitant i dels membres de la unitat de
convivència en edat laboral, declaració de l'impost de la renda de les persones físiques
(IRPF). En el cas que el/la sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència no
estiguin obligats a presentar la declaració, s’aportarà certificat d’Imputacions de la Renda
de les Persones Físiques.


Més info: http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/habitatge/Lloguer_Joves.jsp?ComponentID=114014&SourcePageID=153883#1

I ara amb l'Obra Social de Caixa Catalunya també pots aconseguir ajuts al lloguer:

http://obrasocial.caixacatalunya.es/osocial/idiomes/1/fitxers/viure_conviure/lloguer/index.htm

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

PROGRAMA XIII FESTA JOVE