Pàgines

dimarts, 1 de setembre de 2009

Programa Qualifica't 2009

Què és?

És un programa que té per finalitat la validació d’aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials, per tal d’establir un correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.
L’oferta de places, el calendari i les inscripcions aniran a càrrec de cada centre segons les seves possibilitats. Sempre en centres on s’està impartint el cicle formatiu en concret.
En cas de molta demanda s’estableixen criteris de prioritat segons les circumstàncies personals de l’aspirant.

Requisits:

- Edat: mínim 18 anys.
- Tenir experiència laboral mínima de 2 anys o experiència en activitats socials durant un mínim de 2 anys.

En que consisteix?

És un procés que té 3 fases, totes elles presencials i que tindran lloc en els centres assignats pel Departament d’Educació:

Etapa d’Informació: hi haurà una primera sessió col•lectiva per centre on s’informarà del calendari, la metodologia i els efectes de la validació.

Etapa d’assessorament: en aquesta etapa, que pot tenir 2 o 3 sessions, s’informarà als aspirants sobre les característiques concretes del procés de validació. El professor/a indicarà els documents o altres evidències que s’hauran d’aportar per part de l’aspirant, tot relacionant-los amb les unitats formatives i/o mòduls professionals o crèdits. Cada aspirant realitzarà un autodiagnosi, si cal amb el suport del professor/a, per tal de veure quines unitats o crèdits poden ser susceptibles de validació. En aquesta etapa es verificarà la documentació aportada, s’analitzarà l’autodiagnosi i es valorarà la suficiència en relació a les unitats formatives. Conjuntament amb el professor/a s’establiran les unitats formatives que seran objecte de validació i es prepararà la documentació a presentar a la fase de valoració.

Etapa de validació: aquesta etapa serà individualitzada. Els membres de la Junta de validació analitzaran la documentació i podran fer preguntes sobre les unitats formatives a validar. La junta farà un judici valoratiu, així com unes recomanacions sobre d’itinerari formatiu més adient per l’aspirant

Puc obtenr el títol oficial?

La validació dels aprenentatges conduirà a l’obtenció d’un títol de formació professional, sempre que es completin els continguts i es tinguin els requisits d’accés al mateix.

Si no es tenen els requisits d’accés s’haurà de superar la convocatòria de proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà o grau superior segons el cas.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Reunió Festa Jove de Cubelles