dijous, 21 de maig de 2015

Ajuts per al pagament del lloguer per nous sol·licitants

La quantia d’aquesta subvenció, que s’atorga per a l’any de convocatòria, és d’un 40% de l’import del lloguer anual, amb un màxim de 2.400€ anuals

Poden beneficiar-se d’aquests ajuts les persones titulars del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent, sempre que hi estiguin empadronats i que compleixen els requisits de la convocatòria.

Les persones interessades han d’acreditar ingressos propis, iguals o superiors als necessaris per a pagar el lloguer, l’import del qual no pot ser superior a 600€, per la demarcació de Barcelona.

Per a contractes signats a partir de l’1 de juny de 2013 l’arrendatari haurà d’acreditar que  ha pagat la fiança als llogaters, amb el comprovant de pagament d’aquest import a l’Incasòl.

Requisits:

- Tenir la residència legal a Catalunya
- Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria (vegeu la base 7). Aquest límit no s'aplica als supòsits de víctimes de terrorisme. Per a més informació sobre el límit d'ingressos, podeu consultar el simulador publicat en aquest mateix tràmit o bé adreçar-vos a l'Oficina d'habitatge corresponent.
- Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
- No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 600 euros (Demarcació  de Barcelona).
- Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
- Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.
- Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud. No s'accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.
- No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 23 de juny.

Més info: Dilluns i dimecres de 10h a 13h a l’OPIC de Cubelles
Més informació pels pisos de lloguer a Vilanova i la Geltrú.
Més informació pels pisos de lloguer a la resta de la comarca del Garraf.

Veure la notícia sencera

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

PROGRAMA XIII FESTA JOVE